• Čokolády, cukrárske potreby a pomôcky

  • 1 ks
   za 39.07 €
   Kontakt
  Ing. Milan Desat – DIPOS
    Nemčianska 1
    974 01   Banská Bystrica
    tel.: +421 905 748 473
   
   Newsletter
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
   Dopravu zabezpečuje
  123kurier
   Akciový tovar
    Anketa
   • Vianoce 2021

    PRÍJEMNÉ  VIANOČNÉ  SVIATKY 

                            A 

    ŠŤASTNÝ  NOVÝ  ROK  2022

   Všeobecné obchodné podmienky

   1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

   Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a Ing. Milan Desat - DIPOS, so sídlom Gaštanová 3,974 09 Banská Bystrica. IČO:33580952, DIČ na vyžiadanie, (ďalej len „predávajúci“). Predávajúci svoju obchodnú činnosť vykonáva na základe živnostenského listu č. 601-13145, vydaného OU v Banskej Bystrici OŽP. 
   Obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa vykonávajú prostredníctvom elektronického obchodného domu http://www.cokoladybb.sk (ďalej len "obchod").
   Kupujúcim sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
   Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) obchodu.
   Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom obchodu, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru.
   Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho.
   Tovarom sa pre účely týchto VOP rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu.
    

   2. OBJEDNÁVANIE, CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

   PODMIENKY OBJEDNÁVANIA
   Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí.
   Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde potvrdením elektronickej objednávky e-mailom kupujúcemu, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
   Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať prostredníctvom emailu alebo telefonicky.
   Kupujúci (spotrebiteľ) je podľa zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších úprav, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku). Predávajúci je povinný do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.
   Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy ak kupujúci nepreberie zásielku od dopravcu pri dodacej podmienke „DOBIERKA“. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho z tohto dôvodu nezbavuje predávajúceho práva na uplatnenie náhrady škody z dôvodu neprevzatia objednaného tovaru vo výške preukázaných nákladov spojených s odoslaním neprevzatej zásielky.
   CENA TOVARU                                                                                                                        
   Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetového obchodu a sú konečné. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
   PLATOBNÉ PODMIENKY      
   Kupujúci vykonáva platbu v Euro nasledovnými spôsobmi:
   DOBIERKA
   Predávajúci odošle tovar kupujúcemu podľa ním vybraného druhu prepravy, pričom kupujúci zaplatí za tovar pri jeho prevzatí.
   SPȎSOB A CENA DORUČENIA TOVARU
   Miestom dodania objednaného tovaru je miesto určené kupujúcim v elektronickej objednávke.
   Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom zazmluvnených dopravcov.
   Predávajúci si vyhradzuje vykonať zmenu v poštovnom, pokiaľ kupujúci nesprávnym spôsobom označí výšku poštovného.
   Predávajúci si vyhradzuje právo na doplnenie služby KREHKÉ, ak si to povaha tovaru vyžaduje.
   Predávajúci sa zaväzuje odoslať tovar do 3 pracovných dní od potvrdenia elektronickej objednávky.
   POPLATOK ZA POŠTOVNÉ
   Poplatky za poštovné sú účtované podľa platného cenníka zmluvných dopravcov.
   Kupujúci súhlasí, že uhradí dopravné podľa cenníka dopravcu, ktorého si zvolil pri objednávke.

   3. DODACIE PODMIENKY

   Termín odoslania objednaného tovaru:
   V prípade dostupnosti všetkých objednaných položiek na sklade, predávajúci odošle objednaný tovar do 3 pracovných dní (spravidla nasledujúci pracovný deň) od uzatvorenia kúpnej zmluvy pri platobnej podmienke „DOBIERKA“
   Ak na sklade predávajúceho nie sú dostupné všetky objednané položky tovaru, predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní (spravidla nasledujúci pracovný deň) bude emailom kontaktovať kupujúceho a dohodnú záväzný termín dodania objednaného tovaru.
    
   Ak predávajúci nebude môcť splniť dohodnutý termín dodania (dôvodom môže byť omeškanie dodávky tovaru), predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať o tom kupujúceho a dohodne sa s kupujúcim na podmienkach dodania.
    

   4. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

   Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
   Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
    

   5. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

   Ak nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky alebo s našimi službami, napíšte nám na desatova@diposbb.eu.
   Ak sme reklamáciu nevybavili alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť vaše práva, môžete podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. ).
   Alternatívne riešenie sporov môže využiť len fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
   Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 EUR (vyplývajúca zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku).
   Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže podľa §3 zákona č. 391/2015 Z.z. za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 EUR s DPH. Návrh sa podáva spôsobom podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.
   Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm

   Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na tejto adrese https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

   Podrobnejšie informácie o celej problematike sú uvedené v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, na stránke SOI: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi